Dotazník ako súčasť praktickej časti

Ak sa rozhodnete, aby Vaše bakalárska práca obsahovala praktické, aplikačné či empirické časti, nevyhnutne Vás čaká rozhodnutie o tom, ako túto časť pojať. Jednou z možností je dotazníkové šetrenie, ktoré môže byť súčasťou ako kvalitatívneho, tak kvantitatívneho výskumu. Dotazníkové šetrenie je metódou, ktorá sa nehodí pre všetky typy výskumu. Ak zatiaľ zvažujete, či použiť dotazník alebo napr. Rozhovor, je treba si ujasniť niektoré veci. Prvá je účel výskumu. Stačí Vám na potvrdenie výskumného predpokladu len niekoľko málo respondentov alebo je potrebné mať veľký počet? Stačí Vám mať odpovede od respondentov z Vášho okolia alebo potrebujete postihnúť rozsiahlejšie oblasť?

Správne položené otázky

Bakalárska práca a tvorba dotazníku však nie je jednoduchá a nie je možné tzv. Búchať jednu otázku za druhou. Pred začatím tvorby dotazníka je nevyhnutné si stanoviť hypotézy či výskumné predpoklady, na ktoré sa bude dotazník snažiť nájsť odpovede vedúce k ich verifikáciu. Pri zostavovaní dotazníka je potom tiež treba zohľadňovať to, o čom píšete v teoretickej časti diela, pretože nemožno v dotazníku pokladať otázku ohľadom nejakej záležitosti, ktorú ste vôbec nezmienili v teoretickej časti projektu.I tu je potrebné dať pozor na prepojenie obsahu.  
 

300x250-1509716084.png
Share