Zásady pre vypracovanie projektu

Smernica ustanovuje postup pri zadaní, odovzdaní, zverejnenie, archiváciu a vypracovanie diplomovej práce. Tieto projekty spracúvajú študenti v rámci akreditovaných  programov študijných na vysokých školách. Uvedené projekty sú definované vnútornými predpismi. Těmyto projekty sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho schopnosti využívať ich pri riešení konkretna úloha študijného odboru. V projekte sa snaží študent podať čo najlepší obraz o svojich schopnostiach, o úrovni svojich znalostí a osvojenie technického spôsobu myslenia a vyjadrovania  znalosti, technickej literatúry, technických noriem  ich a použitie.

Svoje vlastné dielo

Študent sa musí vo svojom projekte vyjadrovať stručne, presne, slohovo a gramaticky správne, pritom používa kratších, dobre zrozumiteľných viet. Text aj prílohy pre vypracovanie diplomovej  práce musia byť pred odovzdaním starostlivo prehliadnuté, prepisy nebo chyby v tlači opravené. Nedostatky tohto druhu znižujú klasifikáciu inak obsahovo dobrého diela. Vedúci úlohy je oprávnený sa presvedčiť o tom, že študent napísal dielo samostatne. K tomu účelu musí byť študent schopný na vyzvanie predložiť koncepty, poznámky, zápisky a ďalšiu dokumentáciu.
 

300x250-1509716084.png
Share